Fastighetsnätverket logotyp

Melins Fastighetsförvaltning: Butikskyla, ett värmande system

En av Melins Fastighetsförvaltnings lokalhyresgäster, ICA MAXI i Kumla, ventilerar bort energi från kylanläggningarna i butiken. Melins och ICA vill se om det finns energiåtervinningsmöjligheter, att använda energin i någon form i lägenheterna som finns i samma byggnad som butiken.

Idag skickas värmen från kylanläggningen ut i luften årets alla dagar. I samband med ombyggnad av befintlig kylanläggning uppstår frågeställningen om möjlighet att utnyttja den förlustvärme som kylanläggningen producerar.

Fallstudien syftar till att hitta en teknisk lösning med tillhörande incitamentsavtal som bidrar till att både hyresgäst och fastighetsägare kan minska sina driftkostnader.

För ett ökat utnyttjande av spillvärmen från kylanläggningen skulle värmen kunna användas i lägenheterna som finns i samma fastighet ovanpå butiken. Ett samarbete etablerades mellan ICA Maxi och Melins fastighetsförvaltning med målsättningen att tillvarata på spillvärmen från kylanläggningen för tappvarmvatten i byggnadens lägenheter.

Spillvärmen från kylmaskinerna kan leverera 200 MWh/år till tappvarmvattnet utifrån den lösning som Melins och ICA har kommit överens om. Då används inte all den energi som finns att återvinna, Melins kan återvinna ännu mer energi framöver om systemet byggs ut.

I bilaga 1 i fallstudien presenteras en mall på det avtal mellan ICA Maxi och Melins fastighetsförvaltning som reglerar hur Melins får nyttja spillvärmen. Priset för levererad energi från ICA Maxi har i denna fallstudie satts till 50 % av Melins fjärrvärmepris. Utifrån det satta priset kan Melins få en årlig kostnadsbesparing på nästan 50 000 kr och ICA Maxi en intäkt på motsvarande summa.

Förutom de ekonomiska fördelar som kan uppnås för både ICA Maxi och Melins fastighetsförvaltning sker miljömässiga vinster i och med ett mindre fjärrvärmebehov och en ökad resurseffektivitet i och med att energin i kylanläggningarna återvinns till varmvatten i lägenheterna.

 

Läs gärna vidare i fallstudiens slutrapport och tillhörande presentation via länkar nedan.