Fastighetsnätverket logotyp

Hur delar vi kunskap och erfarenheter mellan varandra?

2020-10-01

Vi på Fastighetsnätverket vill att fler ska göra mer och vi vill fungera som en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. En plattform där du som fastighetsägare kan ta del av andra medlemmars kunskap och erfarenheter av energieffektivisering. Därför har vi gjort en utredning för att identifiera olika framgångsrika metoder för att överföra kunskap och erfarenheter, här är resultaten!

Klicka här för att läsa hela rapporten om kunskapsöverföring!

Fastighetsnätverket har tagit hjälp av WSP som har utfört intervjuer med tre fastighetsägare och fyra stödjande aktörer. Nu delar vi med oss av de viktigaste resultaten!

Enkel och pålitlig kanal

Fastighetsägare vill ha en enkel kanal att hämta pålitlig information och kunskap ifrån. När de känner att de fått rätt information är chansen större att de genomför åtgärder i sitt fastighetsbestånd.

Anpassade aktiviteter

Aktiviteterna som arrangeras bör vara anpassade efter deras behov och kunskapsnivå. Därför är det viktigt att den arrangerade aktören vet om vilka förutsättningar och behov som finns hos fastighetsägarna. Det är också viktigt att budskapet är neutralt och oberoende.

Inspiration från andra

Många fastighetsägare inspireras gärna av andra fastighetsägare och vill se exempel från någon som har liknande förutsättningar som de själva har. Studiebesök är en viktigt inspirationskälla för nya lösningar. Möten och aktiviteter behöver utformas för att ge utrymme för att diskutera frågor och utmaningar tillsammans.

Medlemmar i ett fastighetsnätverk genomför fler åtgärder

Genom att delta i ett nätverk får fastighetsägare tillgång till en struktur där kunskap och erfarenheter kan delas. Inom nätverket kan riktade målgruppsanpassade aktiviteter genomföras och det finns möjlighet att knyta ihop fastighetsägare med andra typer av aktörer, exempelvis akademin.

Nätverkets koordinator får genom långsiktighet god kännedom om nätverksmedlemmarnas behov, förutsättningar och styrkor vilket är viktigt för samarbete inom nätverket.

Genom att kontinuerligt ses skapas en plattform för erfarenhetsutbyte, informella möten och personliga relationer mellan medlemmar. Det bidrar till att fler klimatåtgärder genomförs.

Vad händer nu?

Undersökningen bekräftar att Fastighetsnätverket redan gör mycket av det som lyfts fram som viktigt. Underlaget ger stöd för aktörer som vill eller nyligen har startat liknande nätverk.  Vidare har Fastighetsnätverket identifierat områden med utvecklingspotential. som vi kommer arbeta vidare med framöver. Några av dessa är:

  • Att presentera och sprida dåliga exempel och erfarenheter, inte bara de bra.
  • Att återkomma till intressanta teman och aktiviteter flera gånger.
  • Att hitta nya former för olika branscher att mötas och tillsammans hitta gemensamma lösningar
  • Att hitta former för utökad samverkan med akademin

Vi uppskattar din feedback!

Vilka tankar och funderingar väcks hos dig när du tar del av det här materialet? Delar du samma upplevelse som intervjupersonerna? Eller har du andra inspel som du gärna delar med dig av? Återkoppla till oss!

Om ni har idéer och förslag på aktiviteter, workshops, studiebesök eller temat för erfarenhetsträffar, så tar vi gärna emot inspel. Det är tillsammans med er som vi hittar rätt former och innehåll.