Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd till dig i fastighetsbranschen

Energifrågor inom fastighetsbranschen är ett prioritet område för staten. Det budskapet signalerar alla de stöd som finns att söka för vår bransch. På denna sida har vi samlat stöd, utlysningar för projekt och annat som är aktuellt just nu.

Länsstyrelserna har samlat alla finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i ett och samma dokument. Stöden är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor.


Klicka här för att se sammanställningen över alla stöd år 2023.pdf

Mer info och ansökan hos Boverket.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av kommuner, fastighetsägare och tomträttshavare. Stöd kan även ges till någon annan om fastighetsägaren eller tomträttshavaren har gett sitt tillstånd.

Vad kan stödet användas till?

Stöd får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar och som främjar syftet med stödet. Åtgärderna får inte påbörjas innan ansökan om stöd har kommit in till Boverket, och de ska vara slutförda inom två år från beslutsdatum för beviljat stöd.

Hur mycket kan du få?

Högst 50 procent av ett beviljat stöd får betalas ut i förskott innan stödmottagaren har slutrapporterat åtgärderna. Resterande del av stödet betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats in och godkänts av Boverket. Stödet får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider stödnivån. Stöd ges enbart för åtgärder med en totalkostnad som är minst 200 000 kronor.

Mer info och ansökan hos Naturskyddsföreningen.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer.

Vad kan stödet användas till?

Projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler.

Hur mycket kan du få?

30 procent av kostnaden för åtgärden för energieffektiviseringen.

Mer information och ansökan hos Naturvårdsverket.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer.

Vad kan stödet användas till?

Till investeringar med stor klimatnytta (mäts i kr/kg CO2), till exempel fossilfria tunga fordon och arbetsmaskiner, byte av oljepanna etc.

Observera att stödet till icke-publika laddstationer har lyfts ut ur Klimatklivet! Läs mer om stöd för laddstationer nedan.

Hur mycket kan du få?

Max 70 procent av investeringen.

Ansökan till Klimatklivet är öppen inom vissa utlysningsperioder. Länsstyrelsen kan hjälpa till med ansökan.

Mer information hos Energimyndigheten.

Vill du eller din organisation vara med och utveckla innovativa lösningar för solel? Nu kan du söka bidrag för internationella samarbetsprojekt.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer, men det ska vara minst ett svenskt företag och minst två oberoende parter från minst två olika länder som deltar i projektet.

Vad kan stödet användas till?

Stödet kan sökas för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom solel, till exempel för nya produkter och tjänster och för integration av solel i energisystemet.

Hur mycket kan du få?

Stödnivån beror på projektets inriktning, se utlysningen.

Mer information hos Energimyndigheten.

Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer

Vad kan stödet användas till?

Projekt inom området digitalisering med inriktning på energisystemet. Projektet ska fokusera på en av fem utmaningar, exempelvis artificiell intelligens eller samverkan mellan uppkopplade produkter.

Hur mycket kan du få?

Stödnivån beror bland annat på typ av aktör.

Investeringsstöd som gör att du kan ta klivet till ett mer klimatsmart samhälle.

Det är möjligt att söka stöd för att installera laddstationer, men hur du gör beror på vem du är som söker och hur laddningsstationen ska användas. Här beskrivs tre möjligheter:

Stöd för just laddstationer

Publika laddstationer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2022