Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verktyg och länkar

Här samlar vi verktyg, riktlinjer och mallar som kan vara till hjälp i dina energiprojekt.

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är ett av målen att man ska kartlägga sina utsläpp och ta fram en miljöpolicy. Byggföretagen har därför tagit fram en vägledning för kartläggning med tillhörande beräkningsverktyg som stöd och hjälp för det arbetet.

Nu är det alltså enklare att minska klimatavtrycket i sin verksamhet! Med hjälp av det här beräkningsverktyget kan du på ett enkelt sätt förstå och mäta din egen klimat-och miljöpåverkan, med jämförbara och trovärdiga data. Verktyget är ett hjälpmedel för att kunna kartlägga, mäta och följa upp växthusutsläppen i din verksamhet.

Verktyget är uppbyggt på principiellt arbetssätt för insamling av underlag för växthusutsläpp i alla led. Utsläppen delas in i olika Scopes och redovisar direkta utsläpp, indirekta utsläpp, utsläpp från köpt energi samt utsläpp via avfallsmängder. Parametrar som använd energi, antal transporter, mängd inköpt material samt avfallshantering matas sedan in i en verktyget. Med hjälp av omräkningsfaktorer kan ett klimatavtryck mätt i koldioxidekvivalenter därefter räknas fram.

Verktyget är framtaget för att användas i redovisningssyfte men kan även användas som ett grovt verktyg för att ta fram specifika åtgärder i syfte till att minska klimatavtrycket från verksamheten.

Upphandlingar vid nyproduktion och renoveringar är bra tillfällen att ställa energikrav och minska byggnadens energikostnader. Här finns verktyg som kan vara till nytta för detta.

Lokalbyggnader

Energimyndighetens nätverk Belok har tagit fram ett antal mallar för kravspecifikationer vid upphandlingar med fokus på lokaler. Här finns både mallar för att anställa personal och för att ställa krav på olika tekniska system. 

Flerbostadshus

För flerbostadshus har Energimyndighetens nätverk BeBo tagit fram ett stöd för att nå bättre energiprestanda vid renovering. 

Belok Driftanalys är en programvara som hjälper fastighetsägaren att drifta energieffektivt med intrimmade tekniska system. 

Återbetalningstid är ett vanligt sätt att räkna på lönsamhet, men det finns flera sätt som bättre tar hänsyn till energianvändning och kostnader i driften än just återbetalningstid. Genom att beräkna livscykelkostnaden (LCC) kan du jämföra kostnaden för olika alternativa åtgärder eller system under hela deras livslängd. 

Upphandling

Det kommunala bolaget Örebrobostäder har ett väl genomarbetat underlag som de använder vid alla sina solcellsinstallationer.

Även för icke-offentlig upphandling är det bra att ställa krav och frågor för att få en bra solcellsanläggning. Mallen nedan har tagits fram genom projektet Framtidens solel. 

Säkerhet

Det är viktigt att ta hänsyn till el- och brandsäkerhet vid en solcellsinstallation så att solcellsinstallationen inte påverkar räddningspersonalens säkerhet och insats om byggnaden börjar brinna. Läs om hur du ska göra i Nerikes Brandkårs riktlinjer.

Övrigt

På uppdrag av Energikontoret har WSP gjort en kartläggning av vad olika elbolag ger för överskottselen. Det är en ögonblicksbild, men kan vara till stöd för att jämföra elhandelsavtal och veta vad du ska titta efter.

Totalmetodiken är en metod för att hitta och genomföra lönsamma åtgärder för  energieffektivisering. Genom att arbeta genomtänkt och med åtgärdspaket istället för att utföra enskilda åtgärder kan fastighetsägaren systematiskt och effektivt minska fastighetens energibehov. 

Programvaran Belok Totalverktyg används för att räkna fram åtgärder till åtgärdspaket i lokalbyggnader utifrån givna lönsamhetskrav. 

Med Beloks verktyg för värmeåtervinning ur frånluft kan du beräkna värmebehovet för tilluften och elbehovet för fläktarna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 september 2021