Region Örebro län Region Örebro län
Sök

God säkerhet vid installation av solel och batterier

Publicerad: 2019-11-27 08:48

Det behövs nationella riktlinjer för säkrare installationer av solceller och batterilager! Det var ett av budskapen som framkom på workshopen den 27 november.

Solelsinstallation med en stor sol på en blå himmel


Den 27 november möttes fastighetsbolag, solcellsinstallatörer, räddningstjänsten och fler för att diskutera hur vi ska säkerställa säkerheten vid installationer av solel och batterier framöver.

Med ökad lönsamhet och större fokus på klimatfrågan har utbyggnaden av solel skjutit i taket. En fråga som väckts allt oftare är: hur säkerställer vi att installation av solel och batterier utformas på ett säkert sätt? Både för att undvika olyckor, men även att installera ett så säkert system som möjligt om en olycka skulle ske. Detta hamnade högt på dagordningen i Örebro län - inte minst då det för en tid sedan började brinna i ett batterilager kopplat till solceller på Änglandaskolan i Örebro. 

Erfarenheter från Futurum fastigheter

Mikael Karlsson från Futurum, fastighetsägare till Änglandaskolan där branden i batterilagret ägde rum, inledde med att dela med sig av deras erfarenheter. Utredningen efter branden har visat att det inte var i batterierna själva - utan i batteripacket (som kopplar samman flera batteri-enheter) - som det uppstod en kortslutning och en ljusbåge som gav upphov till branden. De ser fortsatt positivt på installationer av solceller och batterilager framöver, men de har identifierat vissa åtgärder för att förbättra säkerheten kring dessa. Exempelvis handlar det om att samla dokumentation kring anläggningen så att det finns information vid en eventuell räddningsinsats. De ska utbilda personalen i hur anläggningarna fungerar och säkras, och de ska göra åtgärder för att installationens utformning ska följa Nerikes Brandkårs riktlinjer.

Riktlinjer från Nerikes Brandkår

Under träffen presenterade Daniel Langenbach, från Nerikes Brandkår, deras riktlinjer för solcellsanläggningar med batterilager. Räddningstjänsten tog fram dessa riktlinjer då det saknades nationella heltäckande regelverk och de såg ett behov av riktlinjer på området. Riktlinjerna inkluderar exempelvis utformning av anläggningen och skyltning i anslutning till solcellerna och batterilagret. Vid projektering av omfattande solcellsanläggningar önskar Nerikes Brandkår ett tidigt samråd.

För- och nackdelar med olika batteritekniker

Mattias Westerberg och Magnus Dahlen, representanter från batteritillverkaren Nilar som tillverkade batterierna till Änglandaskolan, berättade också om deras lärdomar. De lyfte för- och nackdelar med olika batteritekniker att ta hänsyn till, exempelvis vilka brandgaser som olika batterityper kan ge upphov till och hur stabila de är vid missbehandling.

Behov framöver: nationella riktlinjer för el- och brandsäkerhet

Träffen avslutades med en workshop för deltagarna för att se hur vi kan verka för en ökad säkerhet framöver. Både här i länet och vad som behövs från nationell nivå. Här lyftes till exempel behovet av fortsatt samarbete och ökad kunskap på området, samt önskemål om nationella riktlinjer för el- och brandsäkerhet för installation av solceller och batterilager.

Presentationer och mer material:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023