Region Örebro län Region Örebro län
Sök

LFM30-metoden minskar klimatpåverkan från befintliga byggnader

Publicerad: 2022-05-24 00:00

Befintliga byggnader har en stor klimatpåverkan. Ofta kommer viktigt underhåll i skymundan av att företaget prioriterar utvecklings- och forskningsarbetet inom nyproduktion och renovering. LFM30 är en metod för minskad klimatpåverkan från befintliga byggnader. En metod våra medlemmar fick lära sig mer om under en eftermiddagsföreläsning.


Catarina Warfvinge från Lunds tekniska högskola berättade om den nya KKPI- metoden som är ett steg mot att nå en klimatneutral byggsektor. Metoden har tagits fram för att stegvis minska klimatpåverkan i befintliga byggnader.

Nyckelfaktorerna

Genom så kallade nyckelfaktorer (KKPI:er) läggs fokus på att uppmärksamma klimatförbättrande åtgärder. Det finns en del nyckelfaktorer som används i modellen för att mäta klimatpåverkan i den befintliga byggnaden. De är: 

  • Energi: energianvändning, energitillförsel, värmeeffekttopp och köldmedieläckage
  • Vatten och avlopp: vattenanvändning
  • Avfall: avfallsmängd, sopsortering
  • Bygg och installationsvaror: klimatpåverkan från varor för underhåll, återbruk av begagnade varor
  • Utemiljö: drivmedel och bränslen
  • Drift och skötsel: drift och underhålls-instruktioner, ronderingsschema, löpande driftoptimering, skötselinstruktioner, klimatutbildning av personal
  • Förvaltning och underhåll: underhållsplan, rumsfunktionsbeskrivning, checklista för underhåll, checklista för ombyggnad och hyresgästanpassning, checklista för energiprojekt, anvisningar för inköp
  • Brukare: felanmälan, beteende vad gäller energi, vatten, avfall etc., information och avtal
  • Lagkrav: OVK, energideklaration, kontroll av köldmedia, egenkontroll enig miljöbalken (DNSH)

Vissa mäts i direkt nyckeltal (exempelvis koldioxidekvivalenter i förhållande till kvadrameteryta) medan andra mäts i vilken omfattning åtgärder är införda.

Utgår från företagets nuvarande arbetssätt

Metoden är ett verktyg på byggnadsnivå av förvaltare och teknisk förvaltning. Viktiga utgångspunkter i metoden är att det ska var lätt att komma igång och att ni ska utgå från företages nuvarande arbetssätt. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023