Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Medlemsresa till Goda hus i Växjö

Publicerad: 2024-04-09 12:52

Vårt systernätverk Goda hus i Växjö samlar ett sextiotal medlemmar från både Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Den 9-10 april åkte vi till Växjö för att inspireras av goda exempel och olika spännande studiebesök, här hittar du material och information ifrån resan.

Ett gäng på 15 personer står uppställda och ler framför Växjö kommunhus

Ett gäng glada medlemmar ifrån Fastighetsnätverket framför Växjö kommunhus i trä

Stort tack till systernätverket Goda hus som tog emot oss väl och hade planerat för ett bra och varierat program under vår vistelse. 

Växjös - Europas första moderna trästad

Länk till Växjös träbyggnadsstrategi

Tack vare en god samverkan mellan näringslivet, universitetet och Växjö kommun har förutsättningarna stärkts för ett hållbart byggande. Under vårt studiebesök på Växjö kommunhus fick Fastighetsnätverkets medlemmar lyssna till tankarna kring träbyggnadsstrategin som legat till grund för Växjö kommuns framgångar i trähusbyggande. 

Fokus i strategin, som benämns ”Europas första moderna trästad”, var att öka byggandet i trä i kommunen, verka för en utveckling av den regionala träbyggnadsindustrin och att inleda arbetet med den moderna trästaden.

Ett av målen som uppnåtts i träbyggnadsstrategin har varit att 50 procent av all nyproduktion ska vara träbaserad. Användningen av trä som byggmaterial på ett hållbart sätt har bidragit till flera positiva effekter: 

  1. Utveckling av standarder och regelverk
  2. Ökad forskning, utbildning och utveckling
  3. Stimulering av investeringar
  4. Främjande av cirkulär ekonom

Här kan du ta del av presentationen ifrån föreläsningen: 

Kvarteret Alabastern - spillvattenåtervinning

Alabastern är ett miljonprogramsområde i Växjö där underhållsfri värmeåtervinning från spillvattnet har bidragit till en halverad energianvändning. Fastighetsägaren Vidingehem var på plats för att berätta mer om projektet för oss. Vidingehem har sammanlagt 11 313 bostäder och 73 385 kvm lokalytor. 

Några av de energiåtgärder som genomförts på Alabastern är FTX-ventilation, nya fönster, tilläggsisolering på vindar och under fönsterpartier vid balkonger och individuell mätning av vatten med ett nytt radiatorsystem. Den sammanlagda besparingen uppgår till 75 kWh/m2. 

I ett av flerbostadshusen i kvarteret hade de som målsättning att nå ner till 41 kWh/kvm, år mha och genomförde därför fler åtgärder: 

  • Värmeåtervinning från spillvattnet
  • Kombinerad solel- och solvärmeanlänning
  • Smarta sensorer i lägenheten. 

Värme från spillvattnet från Nydalavägen 20 och 22 återvinns och avlämnas till UC i 22:an för förvärmning av varmvatten samt radiatorsystem. Spillvatten som lämnar systemet ska vara som lägst 6 grader (villkor från kommunens VA-avdelning). 

För att ta del av resultaten och se bilder ifrån anläggningen, klicka på Vidingehems presentation: 

Växjö stadsbussdepå - ett återbruksprojekt

Bygget av en av Sveriges största elbussdepåer står nu färdig i Växjö. Depån är på cirka 4 000 kvadratmeter och byggs för 60 bussar (med ytterligare 20 bussar som kan tillkomma) och här kommer 197 personer att arbeta. Bussdepån har även en 3,5 hektar verkstadsbyggnad som vi fick besöka. 

Det intressanta med bygget är framförallt satsningen på återbruk som genomsyrat hela projektet. Dels har Region Kronoberg valt att ta tillvara regnvattnet som samlas in och renas i slutna system för att sedan återanvändas för att tvätta bussarna i tvätthallen. På platsen där depån byggts finns även en gammal tegelbyggnad och i projektet har de valt att återanvända delar av teglet till fasaden. 

På taket finns solceller som kommer ladda upp bussarna. Omkring 10 procent av det totala elbehovet på depån beräknas kunna täckas med hjälp av solcellerna. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2024