Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nätverksfrukost med tema: Biologiska skatter i betongdjungeln

Publicerad: 2023-12-07 17:07

Fastighetsägare spelar en avgörande roll i att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster på sina områden. Genom att investera i gröna initiativ på och runt fastigheter kan vi inte bara försköna vår omgivning utan också bli beskyddare av naturens mångfald. Under frukostträffen den 7 december möttes vi för att lyssna på Katarina Ahlgren som pratade om hur Regionfastigheter arbetar med ekosystemtjänster och biologisk mångfald i parkförvaltningen.

Katarina föreläser inför en grupp människor som lyssnar intresserat

Det är dags för fastighetsägare att ta rodret och leda vägen mot bevarandet av vår planets biologiska skatter, därför fick Fastighetsnätverkets medlemmar besök av Katarina Ahlgren som inspirerade oss genom att berätta om Region Örebro läns arbete med hållbar skötsel och biologisk mångfald. 

Vad är ekosystemtjänster? 

Ekosystemtjänster är det i ekosystemet som gör att vår planet fungerar och att vi människor mår bra och ökar vårt välbefinnande utomhus, ett system som är beroende av varandra. Ekosystemtjänster är indelade i fyra grupper.

 • Försörjande: Det vi får av planeten för att kunna leva. Mat, vatten, energi. Materialet vi använder.
 • Reglerande: Det är det som gör att planeten kan leva och leverera. Vattenrening, luftrening, temperaturreglerande.
 • Kulturella: Är det som vi stimuleras av och gör att vi mår bra i själen i naturen. Sinnen, upplevelser, återhämtning
 • Stödjande: Basen för att de andra tjänsterna ska fungera. Biologisk mångfald, kretsloppet

En våg skål där det ska finnas nått av varje för att den ska vara komplett och fungera.

Som fastighetsägare behöver vi se över och räkna på vad som finns och vad som behövs på fastigheterna för att få vågskålen balanserad, för att därefter lyfta blicken och se allt utifrån ett större perspektiv. Det går inte enbart att se till sitt eget. 

Vad har hänt i Örebroregionen den senaste generationen? 

 • Vi ökar i befolkningsmängd och bygger ut våra städer
 • Vi har vattenbrist
 • Vi får väldigt varma städer utan naturlig skugga
 • Vi följer trender och konsumerar
 • Tar bort boplatser för växt och djurliv
 • Det blir sterilt samhälle
 • Belyser allt, året runt, dygnet runt, vilket bidrar till ljusförorening
 • Varmare med kraftigare väderomslag

När vi människor kontrollerar naturen så hårt blir det konsekvenser i vårt ekosystem. Obalansen i ekosystemet bidrar till att djur-, växt- och insektslivet drabbas. Vi får rödlistade arter som inte klarar förändringar eller att växter och djur dör ut. Och det blir då en kedjereaktion. Alla har en funktion i samhället - så även insekter och djur.

Även människor blir sjuka av den förorenade luften. I Sverige dör det cirka 5000 - 8000 människor per år av dåligt luft. Och då har vi väldigt ren luft i Sverige jämfört med andra länder i världen. 

Så arbetar Region Örebro län med ekosystemtjänster

Samarbete med Nerikes Ornitolog förening

Region Örebro län har startat ett samarbete med Nerikes Ornitolog förening för att placera holkar avsedda för pilgrimsfalk och berguv. Pilgrimsfalken och berguven är nämligen naturliga hot mot exempelvis duvor, fiskmåsar och råttor. På så sätt har Region Örebro län valt att angripa problemet med för många fiskmåsar på ett naturligt sätt. Men för att en pilgrimsfalk ska trivas i Örebro city behöver vi få upp fler holkar, cirka 30 stycken sammanlagt, så fler fastighetsägare behöver samverka för att sätta upp holkar i stan. 

Är du intresserad av att sätta upp holkar för pilgrimsfalk? Kontakta Nerikes Ornitolog förening. 

Skapar naturliga boplatser för insekter

Region Örebro län arbetar på olika sätt för att skapa naturliga boplatser för insekter: 

 • De klipper endast gräsmattor som används, annars låter de gräsmattorna bli äng för att insekter och djur ska trivas. När gräsmattorna vuxit upp till äng slås de med lie.  
 • De anlägger sandbäddar för vilda bin - en stor boplats för insekter som är rödlistade.
 • De anlägger stenhögar. 
 • De använder risstaket. Insekter vill gärna bo i död ved så de fyller på staketet kontinuerligt med pinnar som egentligen skulle ha gått till komposten.
 • De för inte bort organiskt material från fastigheterna.
 • Växterna i planteringar och blomsterarrangemang lockar insekter. Växter och blommor är från Sveriges egen flora, det gillar insekterna mest.
 • De planterar mycket träd. Ca 80st/år runt om i länet. När de planterar träd gräver de inte neråt och gör trädgropar utan bygger bäddarna uppåt. De klipper inte gräset runt träden eftersom träd inte gillar marktryck. För att minska vattningen och göra det gynnsamt för träden fyller Region Örebro län på med kompost, exempelvis gräsklipp, löv och ogräs. Det behåller fukten och skapar ett bra mikroliv runt träden.

 • Om de blir tvungna att fälla träd så återbrukar de allt. Stockarna blir till holkar för större fåglar. Dessa holkar sitter runt om i länet på deras fastigheter.

Hela Powerpoint-presentationen ifrån dagen hittar du här: 

Tips för dig som vill göra mer

Plantera träd

Det gröna, framförallt träd har en jätteviktig funktion på planeten. Därför behöver vi plantera fler träd i stadsmiljön för kommande generationer. Vi behöver det gröna för att återföra balansen i ekosystemet. 

Fördelar med träd: 

 • Sänker temperaturen med 6 Cº
 • Renar luften
 • Omhändertar regnvatten
 • Binder jorden
 • Lagrar kol och metaller
 • Mat och boplats för djur och insekter
 • Sänker ljudnivån

Är du orolig över ett träd vid fastigheten, ta in professionell hjälp för att bedöma trädets vitalitet. Gör inte bedömningen själva, det kan vara små åtgärder som behövs och trädet kan stå kvar i 100 år till.

Har du problem med träd i dagvattenledningar går det att göra en trevligare miljö för rötterna i en annan riktning. Det är syre de vill ha och söker sig därför ner i dagvattenledningarna.

Använd parkytor mer effektivt!

Vad finns det för hyresgäster i huset? Vad behöver de av markytan? Finns inga behov så använd ytorna till att omhänderta fastighetens behov - eller ännu bättre - vad staden har för behov. Använd verktyget Ekosystemtjänster för att kunna räkna ut vad som finns i området och vad den svaga punkten är. Även här finns professionell hjälp att få från kunniga entreprenörer. Städerna behöver omhänderta dagvatten, mer skugga, och även plats för djur och växtlivet.

Allmän skötsel

När parkytor anläggs behöver du se över skötseltjuvarna. Klippt häck är ett exempel på skötseltjuv, men det är även gräsmattor. Ta hand om naturligt på en mer varlig sätt. Vad rädd om marken och använd den effektivt.

Trygg belysning 

Många insekter dras till tända nattlyktor och lampor. Städernas belysning kan därför utgöra ett stort problem för många insekter som dör på grund av de förföriska stadsljusen. 

Kraftringen har på uppdrag av Malmö stad installerat en unik belysning som fladdermöss, paddor och insekter har svårt att se vilket innebär att djuren störs mindre jämfört med traditionell belysning. 

Läs mer om projektet här

Grönplanera mera! 

Ta hjälp av verktyget Ester ifrån Naturvårdsverket och Boverket. Det kan vara ett bra vägledning för att börja grönplanera, det vill säga ynliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för att få långsiktigt hållbara livsmiljöer, både för människor och biologisk mångfald. 

Här är en länk där du kan läsa mer om grönplanering

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2023