Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Klimatanpassning i byggnader

Publicerad: 2021-10-21 14:45

Klimatanpassning i byggnader och fastighetens naturkapital var temat när Energikontoret Östergötland bjöd in Pussel Klimatkonsult, Calluna och Fastighetsägarna Mitt Nord en höstruskig oktoberdag.

 

Att frågan är hyperaktuell då extremväder som övervärme under lång tid och stora regnmängder på kort tid är något som händer här och nu. Bilderna har varit många från sommaren som gått, enorma översvämningar både i Europa men också i Sverige  med förödande konsekvenser för både människor, material och samhälle. I den senaste IPCC rapporten som kom i somras slås fast att de klimatförändringar vi nu ser hänger samman med den snabbt ökande förbränningen av fossila resurser. Det är tillgången på kol, olja som möjliggjort den snabba omställningen från jordbrukssamhälle till industrialiserat samhälle. Som fastighetsägare är man en stor energianvändare ca 40 procent av all energi går till just fastigheter. Därför behöver man arbeta på flera fronter samtidig, både att:

  • minska klimatpåverkan genom energieffektivisering övergång till förnybara energikällor och ha ett mycket mer resurseffektiv nyttjande material/tillgångar.
  • anpassa befintliga byggnader och i planering av nyproduktion ta med  de förändrade förutsättningarna i och med det förändrade klimatet.
  • låta fastighetens gröna naturkapital samverka med fastighetsägarens strävan att upprätthålla en bra miljö för sina hyresgäster och på köpet ska många fler mervärden. 

Cecilias Wyser från Pussel klimatkonsult gav tips och råd till fastighetsägare i sitt arbete med att  klimatsäkra sina fastigheter.

  1. Att bygga rätt från början. Självklart kan tyckas men ändå konkurrerar vetskapen om höjda havsnivåer med önskan att bo strandnära.
  2. Att integrera frågor kring klimatanpassning i det vanliga drift- och underhållsarbetet och fastighetsskötsel.
  3. I samband med  energieffektivisering tänka till om åtgärderna påverkar övervärme och fukt mm.
  4. Ta ett helhetsgrepp kring dagvattenfrågan, vatten ser inga fastighetsgränser.
  5. Tänk grönt och naturbaserat, träd både svalkar och håller kvar vatten.
  6. Ha en plan för hur ni agerar vid översvämning eller värmeböljor.
  7. Etablera ett systematiskt arbete

Magnus Tuvedal från Calluna tog vid och breddade klimatanpassning av byggnaderna till att se fastighetens naturkapital som en viktig pusselbit som dessutom kan leverera många fler nyttor för hyresgästerna och fastighetsägaren.

Vad menas då med fastighetens naturkapital?  I en tätort skulle man kalla det grönstruktur och för en enskild fastighetsägare blir det platsen runt där byggnaden är belägen. Vilka är de förnybara tillgångarna som levererar nytta och värde för människor (=ekosystemtjänster)? Ytor för växtlighet blir områden som kan ta emot vatten till skillnad från hårdgjorda ytor som asfalterad mark. Dessa områden som vi uppfattar som natur kan nyttjas än bättre för att lösa en del av de problem som stora regnmängder och värme kan ge.

Grönytor kan fördröja och ta emot vatten och rena dagvatten genom infiltration i marken. Träden sänker temperatur mellan hus men ger också svalka och UV skydd i de utomhusmiljöer man kan skapar. Dessa gröna områden skapar trivsel för inte bara människor utan också andra arter som bidar till den biologiska mångfalden. Att använda begreppet naturkapital ska hjälpa oss att väga in värdet av det gröna kapitalet som omger våra fastigheter och se vilka nyttor de leverera i detta fall för klimatanpassning men också värdet som skapas i form av ökad gröna mötesplatser, biologisk mångfald, attraktivitet och naturrekreation i människors absoluta närmiljö.

Att klimatanpassningsfrågan är mycket viktig höll Björn Lundborg från Fastighetsägarna Mitt Nord med om. För att stödja för medlemmar har material som Klimatsäkra din fastighet tagits fram men också Klimatplattformen. Björn pekade ut vikten av samverkan med kommuner och myndigheter för ha beredskap när det vi inte vill ska hända  händer men också hur man gemensamt kan planera för hur grönområden i och kring fastigheter kan motverka skador på byggnader och infrastruktur. Ansvaret för klimatanpassningen ligger hos fastighetsägaren men det är många som påverkas av hur väl  byggnaden klarar omställningen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023