Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionalt kompetensråd om framtida kompetensförsörjning och rekrytering i fastighetsbranschen

Publicerad: 2021-04-15 08:38

I år hölls kompetensrådet digitalt tillsammans med företag, fastighetsägare och utbildningsansvariga som samlades för att diskutera behov och utmaningar kopplat till kompetensförsörjning och rekrytering.

Bild på kvinna i en bygghjälm


Pandemin har satt spår i rekryteringen under året. Mindre rörlighet på personalen och flera fastighetsbolag har inte varit lika offensiva i att rekrytera. En osäkerhet på marknaden gör att man väljer att avvakta. Däremot ses inte ett minskat behov av rekrytering framåt då det kommer vara fortsatt tryck på kompetent personal i fastighetsbranschen. Idag byggs det även mycket i Örebro, vilket betyder att det även finns ett större behov av att rekrytera från andra branscher också, då fastighetsunderlaget ökat.

Det är tydligare hur roller förändras i branschen i och med digitalisering och distansarbete. Här upplevs en effektivisering då man i vissa fall ställer om till andra roller och rekryterar med andra inriktningar än vad man traditionellt rekryterat.

Bra förutsättningar inom utbildning

Grunden till framtida kompetensförsörjning och rekrytering är att det finns bra förutsättningar inom utbildning. Det framkom under träffen bland annat att bra sätt att hitta bra personal för fastighetsbolagen är ett samarbete med utbildningsföretagen. Det blir lättare att utbilda personal om det finns en god dialog. Det kommer även behövas en ökad kompetensutveckling mot mera specialiserade tjänster inom Artificiell intelligens(AI) och ingenjörstjänster när digitaliseringen går enormt fort. Med anledning av den snabba teknikutvecklingen är det också viktigt att engagera sig med utbildningsföretagen och styra dem att utbilda den kompetens som kommer behövas i framtiden.

Resultat från FUs kompetensenkät för 2021

Under träffen presenterades FUs kompetensbehovsenkät för 2021. Det totala rekryteringsbehovet på fem år sikt har sjunkit något sedan förra mätningen från ca 10 000 nya medarbetare till ca 7 000. Företagen är något mer positiva till att hitta personal med rätt kompetens. Dock rekryterar 63 % av företagen en person som kommer från ett företag i branschen. Yrkeshögskolan är den utbildningsform som flest företag rekryterar från. Kompetenser som behöver utvecklas bland de egna medarbetarna uppges vara inom energieffektivisering, styr- och reglerteknik, fastighetsautomation samt hållbarhet och miljö.

Mottagande av praktikanter under 2020 minskade från 67 % till 50 % jämfört med 2019. Anledningen är till stor del Covid-19. För de som tog emot praktikanter så minskade mottagandet av PRAO-elever från 44 % (2019) till 20 % 2020, däremot ökade mottagande av studerande från yrkeshögskolan.

Yrkesroller Rekryteringsbehov medlemmar 2021* Rekryteringsbehov medlemmar 2019*
Fastighetstekniker 66 103
Fastighetsskötare 170 139
Fastighetsvärd 41 51
Fastighetsförvaltare 33 26
Fastighetsingenjör 11 9
Byggprojektledare 18 9


Figur 1 Region Örebro läns kompetensbehov enligt undersökningen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023