Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Cirkulära produktflöden i byggsektorn för ökad resurseffektivitet

Byggsektorn står för den största avfallsströmmen i Europa såväl som i Sverige, och genererar omkring en tredjedel av det icke-farliga avfall som uppstår. Sektorn bidrar kraftigt till miljöpåverkan och en ohållbar utveckling för den globala ekonomin. Därför har återbruk en central roll. Syftet med den här studien har varit att bidra med lärdomar som kan användas för att förbättra förutsättningarna för etablering av återbruksaffärer för byggvaror i Sverige.

Kvinna med bygghjälm bär på trämaterial

Frågor som studien besvarat

  • Vilka hinder och framgångsfaktorer kan identifieras för etablering av en återbruksaffär inriktad på
    byggvaror i Sverige?
  • Vilka återbrukssystem av byggvaror finns idag, eller anses möjliga, och vilka för- och nackdelar finns
    med de olika systemen?
  • Hur kan en hållbar affärsmodell för återbruk av byggvaror utformas för att överkomma identifierade
    hinder och införliva framgångsfaktorerna?

Metod

Inledningsvis genomförde studenterna en litteraturgenomgång för att identifiera kunskapsgap samt ett lämpligt tillvägagångssätt. Därefter gjordes en empirisk insamling av data i form av intervjuer, observationer och en workshop. Intervjupersonerna var sakkunniga och respondenter från etablerade återbrukssystem, för att ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Det gjordes även en fallstudie i Östergötland för att konkretisera hur en affärsmodell för återbruk kan utformas.

Resultat

Många av de hinder och framgångsfaktorer som identifierades i litteraturen validerades av respondenterna i denna studie. Studenterna identifierade även ytterligare faktorer som bland annat rör den svenska lagstiftningen samt organisatoriska och kulturella strukturer.

Resultatet visar även att kostnaderna för återbruk uppfattas vara höga eftersom aktiviteterna är tids- och ytkrävande. Respondenterna upplevde att  samverkan och eldsjälar var framgångsfaktorer och tror att det framöver
behöver ställas krav på återbruk i upphandlingar.

Vid utformning av en affärsmodell för återbruk finns det många viktiga aspekter att fatta beslut kring. Studien visar att affärsmodellen kommer styras av värdeerbjudandet och vilket, eller vilka, kundsegment som affären riktas mot. Om sociala aspekter prioriteras kan det komma att påverka affärsmässigheten och möjligheten att utveckla och skala upp återbruket. Utöver de sociala och ekologiska nyttorna, påverkar beslutet även
kostnadsstrukturer och vilka som ses som nyckelaktörer.

Val av kundsegment har också stor påverkan på övriga komponenter i affärsmodellen då olika kundsegment har visat sig ha olika behov kring exempelvis garantier och kvalitetssäkring av byggvaror.


Avslutningsvis bör det poängteras att denna studie fokuserat på etablerade återbrukssystem. Vidare studier kan med fördel undersöka möjliga alternativa utformningar av affärsmodellen i syfte att identifiera lösningar som mer framgångsrikt främjar återbruk, jämfört med nuvarande återbrukssystem. Det vore även av intresse att i framtida studier vikta de identifierade hindren och framgångsfaktorerna i en kvantitativ studie, i syfte att erhålla insikter kring vilka faktorer som bör prioriteras.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2022