Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Klimatsäkra dina byggnader!

Klimateffekter bidrar till att extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Enligt försäkringsbolaget Folksam har skadekostnader till följd av naturkatastrofer fördubblats på 30 år. Hur väl rustade är dina byggnader för framtiden?

En mörk himmel med svarta moln

Det blir allt viktigare att klimatsäkra sina byggnader, eftersom extremväder ökar med åren. Det kan handla om ökade lokala medeltemperaturer på mellan fyra till sex grader, ökad nederbörd med 10-40 procent, värmeböljor och skyfall. Klimatförändringar kan äventyra verksamheten om åtgärder inte vidtas. Den här problematiken förtjänar alltså ett ökat fokus. 

Här delar Fastighetsägarna med sig av sina topp fem åtgärder för att stå bättre rustade för framtiden: 

  1. Kontrollera avrinning av vatten från er fastighet.
  2. Installera backventiler i källare för att minska risken för vattenläcka.
  3. Planera för svalka vid värmeböljor exempelvis genom god stadsplanering av träd.
  4. Ha beredskap om det blir strömlöst.
  5. Ha beredskap för snö-och takskottning.

Fastighetsägarna menar att förebyggande åtgärder kostar betydligt mindre än att återställa skador. Ett konkret enkelt exempel på en förebyggande åtgärd är att säkerställa att alla källartrappor är försedda med tak.

Castellums har under tre år arbetat aktivt med klimatrisker och scenarier för att bedöma klimatrisker, skaderisker och hur det påverkar värdet av deras fastigheter. De menar att fastighetsägare visar ett allt större intresse för klimatrisker och tror att alla fastighetsägare kommer börjat värdera ekonomiska aspekter av klimatrisker inom fem år. Bra byggnader är helt enkelt mer värda.

Castellum gör den bedömningen utifrån bland annat lokal klimatdata och framtidsprognoser från SMHI, vilket utgör en bra grund för att analysera lokala klimatrisker.

Målet är att Polisens nya lokaler i centrala Örebro ska byggas hela klimatneutrala.

Riksbyggen har utbildat sin organisation inom hållbarhetsarbete och arbetar även aktivt med att informera och entusiasmera de boende. Förutom kunskapsstöd kring hur föreningar kan klimatanpassa sin fastighet så bidrar de med inspirerande exempel och tävlingar för ökad hållbarhet.

Utgångspunkten för arbetet är att genom analys identifiera hållbarhet som visar effekten av hur en nyproducerad byggnad påverkar sin omgivning. Därtill identifieras ekosystemtjänster som till exempel grönyta och möjligheter till solavskärmning som är viktiga vid värmeböljor.

Riksbyggen menar att det är bra att fråga sin kommun om skyfallskartläggningar. Det är ett underlag för åtgärder så att byggnader är bättre skyddade vid skyfall. Under 2021 kommer Riksbyggen ha en kampanj kring hållbarhetsidéer, fortsatt intern utbildning samt framtagande av handlingsplaner för akuta klimatrisker.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2021