Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bli mer hållbara med oss – nu söker vi mindre fastighetsägare som vill göra en insats för klimatet!

Publicerad: 2021-12-30 15:40

Att tänka hållbart blir allt viktigare och fler hyresgäster värderar fastighetsbolag som bryr sig om miljön och klimatet. För mindre fastighetsägare kan brist på resurser och erfarenhet utgöra hinder för energieffektivisering och minskade driftkostnader. Med projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige vill vi få fler fastighetsägare att identifiera och genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Symbol med ett hus och gröna pilar i en ring runt huset


Många mindre fastighetsägare upplever att de saknar kunskap om energiarbete. Vi vill bidra till att fler kan intensifiera energiarbetet och lägga grunden för ett långsiktigt och systematiskt energiarbete. Tillsammans med er skapar vi bättre inomhusmiljö, minskade klimatutsläpp och hjälper er att spara pengar.

Det är kostnadsfritt att medverka och det är först till kvarn som gäller.

Aktiviteten riktar sig till dig som fastighetsägare som klassas som mikroföretag [1] eller små företag [2]

[1] Mikroföretag: företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning  som understiger två miljoner euro

[2] Små företag: företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro

I de flesta byggnader finns ofta både enkla och lönsamma energiåtgärder. Vissa kan genomföras mer direkt, som att optimera och trimma in byggnadens befintliga system. Men eftersom byggnader är olika utformade och har olika historik kan åtgärder och resultat skilja sig åt.

Som stöd i det här arbetet kommer ni att erbjudas ett driftoptimeringsbesök. Besöket görs av en konsult med expertis inom området tillsammans med förvaltare och driftansvarig. Tillsammans tittar vi på byggnadens teknikutrymmen för värme och ventilation för att identifiera möjligheter till driftoptimering.

Underlaget som du får presenterar förslag till åtgärder för minskad energianvändning, minskad driftkostnad och uppskattad investering. Underlaget lägger en grund för att formulera energimål för företaget eller ett gemensamt energiåtagande tillsammans med andra fastighetsägare. 

Ett gemensamt energiåtagande syftar till att identifiera fastighetsägare som tillsammans er vill arbeta fram och fatta beslut om ett gemensamt energiåtagande.

Från kollegor i branschen har vi sett vikten av att sätta mål på energi- och klimatarbete. Nivån på målet som sätts är inte viktigast. Det viktiga är att målet tydliggör att det är en viktig fråga som ska följas upp för att visa utveckling.

Mål kan baseras på fastighetsägares egen kunskap om potentialen i sitt bestånd t.ex. baserat på tidigare energikartläggningar, energistatistik och erfarenheter från liknande aktörer i branschen. Mål kan även baseras på underlag från driftoptimeringsbesök (se ovan) för de fastighetsägare som fått det beviljat.


Vi erbjuder stöd från Fastighetsnätverket att tillsammans med er ta fram förslag på SMARTa mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet).

Att identifiera åtgärder för minskad energianvändning och sätta mål för energiarbete är en viktig start. Driftoptimeringsbesöken kommer också identifiera större energiåtgärder som kan utredas och inkluderas i byggnadens långsiktiga underhållsplan för att skapa lönsamhet. Detta ger en grund för att bedriva ett systematiskt, långsiktigt och lönsamt energiarbete.

För dig som ansluter dig till energiåtagandet finns möjlighet till kontinuerligt stöd i er process att komma igång med energieffektiviseringsarbetet. Vi kommer ha informationsträffar med olika inriktning i mindre grupper. Fokus kommer ligga på diskussion och erfarenhetsutbyte men vid önskemål kan även expertis från Fastighetsnätverk medverka.

Det blir idag allt viktigare att miljöprofilera sitt företag. För dig som ansluter dig till energiåtagandet finns möjlighet att genom projektets kommunikationsinsatser synas i olika sammanhang, t.ex. på den här webbplatsen och på vår Linkedin men också genom att delta och presentera hur ni utvecklat ert energiarbete.

Vill ni vara med? Gör så här!

Har ni intresse av driftoptimeringsbesök och stöd för energiåtagande för att utveckla ert energiarbete. Skicka en intresseanmälan till fastighetsnatverket@regionorebrolan.se med titeln ”Energiåtagande”.

Inkludera följande i mejlet:

  • Företagsnamn
  • Kontaktperson och e-postadress
  • Antal anställda
  • Ange om intresset är för ”driftoptimeringsbesök och energiåtagande” eller endast ”energiåtagande”.

Har ni behov av dialog? Kontakta oss!

Kontaktperson Telefonnummer  Mejladress
Niklas Jakobsson, Örebro 019-602 63 29 niklas.jakobsson2@regionorebrolan.se
Kickan Grimstedt, Östra Götaland 010-103 92 74 kickan.grimstedt@regionostergotland.se
Johanna Fredén, Mälardalen 072-971 41 71 johanna.freden@energikontor.se

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023