Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energigenomgångar hos fastighetsbolag

Publicerad: 2023-11-09 17:31

Många mindre fastighetsägare upplever att de saknar kunskap om energiarbete. Vi vill bidra till att fler kan intensifiera energiarbetet och lägga grunden för ett långsiktigt och systematiskt energiarbete. Därför gjorde fastighetsnätverken i Östra Mellansverige en utlysning för att ge tio fastighetsägare varsin energigenomgång tillsammans med en energirådgivare. Ta del av resultatet här!

Fyra personer står i ett ventilationsrum och ler mot kameran

Energigenomgång på Finfast i Örebro

Energigenomgången var jättebra, både trevlig och lärorik!
– Peter Norberg Mässingseken, Kungsör 

De fastighetsbolag som fått en energigenomgång är:

OP Fastigheter, Ragnarsson Fastigheter, FinFast och Åboda Fastigheter i Örebro Län, Gladsheim och Mässingseken i Västmanland samt Ydre Bostäder, Kindahus, Liedberg Fastigheter och Rosén Fastigheter i Östergötland.

I uppföljande intervjuer med de som deltagit har träffarna upplevts som värdefulla. Utöver erfarenhetsutbytet har träffarna resulterat i såväl omfattande renoveringsåtgärder som intrimningstips för att optimera drift av befintliga installationer.

Genomförda åtgärder, optimeringstips och planer för framtiden 

I uppföljning av energigenomgångarna säger fastighetsägarna att aktiviteten medfört olika typer av nytta. Några företag har implementerat åtgärdsförslag från energigenomgången, andra säger att det som framförallt varit nyttigt har varit de injusteringstips som erhållits.

Liedberg Fastigheter i Åtvidaberg

Ett exempel på företag som genomfört åtgärdsförslag från energigenomgången är Liedberg Fastigheter i Åtvidaberg. De konverterar gradvis en av sina fastigheter från direktverkande el till bergvärmepump.

I dagsläget har uppvärmning till två av tio lägenheter, allmänna utrymmen samt tappvarmvatten konverterats. Det har gett en minskning från 60 000 kWh till 40 000 kWh per år för byggnaden. Ju mer av byggnadens uppvärmning som konverteras ju större blir besparingen och varje konverterad lägenhet har en återbetalningstid på cirka ett år.

Energigenomgången var verkligen det som gjorde att jag tog tag i arbetet med att konvertera till bergvärmepump
– Carl-Johan Liedberg, Liedberg Fastigheter, Åtvidaberg

Åboda Fastigheter i Garphyttan

Åboda Fastigheter i Garphyttan hade vid energigenomgången påbörjat konvertering av värmesystem från en kombination av oljepanna och äldre bergvärmepump till pelletspanna och modernare bergvärmepump.

Under energigenomgången fick företaget många handfasta tips på hur uppvärmningssystemet kan injusteras för att minimera energianvändningen och efteråt har insatser kunnat göras punktvis för att optimera systemet.

När konverteringen av uppvärmningssystem är färdig planeras en helhetsöversyn med avseende på injustering och balansering i enlighet med rekommendationerna från energigenomgången.

Rapporten från aktiviteten innehöll också en lista på ytterligare åtgärdsförslag och en föreslagen prioriteringsordning för dessa. Även om Åboda Fastigheter inte har möjlighet att genomföra alla åtgärder i närtid så kommer rapporten följa med in i framtiden som ett dokument att stötta sig mot för att göra vägval när det blir aktuellt.

Det finns mycket tips att få tag på om man läser tidskrifter eller söker på internet men det kan vara svårt att applicera dessa tips på sina egna byggnader om man inte är ingenjör i grunden. Då varje byggnad är unik så är det bra att få en byggnadsspecifik genomgång.
– Eva-Lotta Persson, Åboda Fastigheter, Garphyttan

Finfast i Örebro

Hos fastighetsbolaget FinFast i Örebro genomfördes en energigenomgång i en relativt ny byggnad. Trots att byggnaden bara är ett decennium gammal så kunde ett antal åtgärdsförslag och tips levereras.

I rapporten gav vi förslaget att installera solel på ett tak med fördelaktig orientering och vi gjorde även en överslagsberäkning på möjlig elproduktion och kostnad för installation. Rapporten kunde då användas som argument i företagets styrelse för att undersöka potentialen i installation av förnybar el – en åtgärd som i viss utsträckning redan hade diskuterats.

Företaget har nu kontaktat installationsföretag som ska undersöka takets lämplighet med avseende på bärighet och infästningar samt komma med förslag på hur stor effekt som kan installeras.

Givande att diskutera egna utmaningar med utomstående

Många av fastighetsägarna tycker att det varit givande att diskutera liknande utmaningar och förutsättningar med andra fastighetsägare.

Rosén Fastigheter i Åtvidaberg anmälde sig till aktiviteten till största del eftersom det fanns ett intresse av att se hur andra jobbar med energieffektiviseringsfrågan och för att kunna jämföra detta med sin egen verksamhet.

Att sammanföra fastighetsägare dels med varandra, dels med energirådgivare och representant från regionens energikontor i en miljön där energin används skapar intressanta diskussioner där olika perspektiv kan komplettera varandra. Detta utan att insatsen från fastighetsbolaget behöver vara mycket större än den tid själva besöket tar.

Det som framförallt var bra med energigenomgången var att kunna diskutera och jämföra lösningar med ett annat företag samtidigt som man gjorde energigenomgång på egen byggnad.
– Håkan Carlzon, Kindahus, Kinda

I och med att varje fastighet är unik ser möjligheterna till olika åtgärder olika ut i varje enskilt fall, därför har det varit mycket bra med fastighetsspecifik rådgivning. Alternativet för mindre fastighetsägare som inte har råd att köpa in en omfattande analys av varje enskild byggnad är att försöka lista ut vad som behöver göras själv och att sedan begära in offerter på detta utan att riktigt veta vad som är rimligt och vad som kan jämföras med.

Nöjda deltagare och framtida aktiviteter

Sammanfattningsvis har de som deltagit på aktiviteten varit nöjda, de har fått möjlighet att få byggnadsspecifik rådgivning och i de flesta fall möjlighet att diskutera liknande utmaningar med annat fastighetsbolag. Aktiviteten har resulterat i åtgärder för större energieffektivitet samt lett till många planer på framtida åtgärder.

De förslag på förbättringar av aktiviteten som erhållits i de uppföljande intervjuerna har noterats och de kommer att arbetas vidare med inför framtida liknande aktiviteter.

Om du och ditt fastighetsbolag är intresserade av att delta på en liknande aktivitet så kan du kontakta Fastighetsnätverkets koordinator för mer information.

Några åtgärdsförslag

Installera BVP eller FVP för tappvarmvatten

För att få ner elkostnaden kan BVP eller FVP installeras för uppvärmning av tappvarmvattnet. Själva värmepumparna kostar inte så mycket, utan kostnaden finns framförallt i borrningen eller rördragningen från frånluftsfläktarna.

Sänka temperatur på tappvarmvatten

Boverkets byggregler, BBR, omfattar ett antal föreskrifter med tillhörande råd som berör tappvarmvattensystem. Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås vid tappstället i varje lägenhet.

Vanligtvis är en framledningstemperatur på mellan 55°C – 58°C tillräcklig för att uppnå BBR:s krav och säkert avdöda eventuella Legionellabakterier och temperaturen för tappvarmvattnet i byggnaden bör således kunna sänkas några grader.

Ny tvättstuga

Bebo har tagit fram stöddokument för upphandling av energieffektiva tvättstugor. 

Installera FTX

En installation av FTX kräver både mycket kanaldragningar och tätning av klimatskalet. Det är sannolikt en kostsam installation som skulle innebära kanaldragning på utsidan av väggarna.

En relativt ny variant på FTX för befniliga byggnader är Clean Air 24. Den insallationen är inte lika omfattande, utan genomförs framförallt i befintliga frånluftskanalar. Metoden har testats av Bebo.

Byta eller tilläggsisolera fönster

Se över om fönster är i gott skick, tilläggsisolera eller byt fönster. Vid tilläggsisolering är det viktigt att arbetet utförs noggrant, och att alla fönster mäts individuellt. Räkna ut besparingspotentialen för fönsterisolering här.

2-glas fönstren bedöms ha ett u-värde på ca 3,0. För att minska värmeförlusterna kan fönstren bytas till nya 3-glas energifönster med u-värde på ca 1,0. Åtgärden minskar värmeförlusterna och kallras vilket leder till bättre inomhusmiljö vintertid. Åtgärden har dock lång återbetalningstid i kombination med uppvärmning med luft/luftvärmepump.

Installera laddstolpar

Stöd finns att söka, även om man bara vill förbereda för laddstolpar. Läs mer om stöd för laddstolpar här

Installera solceller

Egen elproduktionen med solceller är intressant med tanke på elbehov för uppvärmning av exempelvis tappvarmvatten. Läs mer här: 

Sänk inomhustemperaturen i lägenheterna 

Installera temperaturgivare eller liknande i lägenheterna för att kunna styra värmen till rätt temperatur.

Effektstyrning

Genom att styra värmen utifrån tillgänglig effekt finns möjlighet att nyttja trögheten i byggnaderna för att kunna stänga av värmen korta stunder de perioder kostnaden och miljöbelastningne är som störst. Detta har bland annat testats av Örebroporten, med goda resultat.

Effektivitet värmeväxlare

Vid temperaturskillnad mellan retur sekundärsidan och retur primärsidan >4°C indikeras att värmeväxlaren behöver rengöras, alternativt behöver bytas ut.

Mätare för tappvarmvatten

Installation av separat flödesmätare och temperaturmätare för tappvarmvatten ger en möjlighet att bestämma fjärrvärmeanvändningens andel för värme och tappvarmvatten separat över året.

Tilläggsisolera rör

För att öka framledningstemperatur i värmesystemet till radiatorer bör värmerören isoleras med rörisolering av polyetenskum. Isolera även tappvarmvattenrören för mindre förluster i tappvarmvattensystemet.

Justering av temperaturer i trapphus

Det är möjligt att sänka temperaturen till åtminstone 18°C, men om isoleringen mot lägenheterna är god kan man sänka denna temperatur ytterligare. Enligt Sveriges Allmännytta kan en sänkning av temperaturen i trapphus minska värmeanvändningen i bostadshus med 1-2 kWh/m2 Atemp och år.

Byt till LED-lampor

T8-lysrör är vanligt förekommande fortfarande, dessa kan med fördel bytas mot med energieffektiv belysning (LED) och kan minska energianvändningen med 50 procent.

Tilläggsisolera vinden

Tilläggsisolering av vindsutrymme är relativt kostnadseffektivt. Det finns två varianter av utförande, isolering med lösull som sprutas in alternativt isoleringsskivor som placeras ut på vinden. Vid vindsisolering är det viktigt att fuktsäkerheten bevaras då förändring av värmeläckage och ventilation kan ge uppkomst till fukt. För säkerställande av fuktsäkerhet ska kontroll av diffusionsspärr mellan innertak och isolering utföras.

Kontrollera alltid riskerna med fuktpåslag vid tilläggsisolering med fuktsakkunnig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 november 2023