Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Trä är framtidens byggmaterial

Publicerad: 2022-09-29 10:02

Det finns många fördelar med att bygga i trä. Det är både säkert, prisvärt och klimatneutralt. Så, varför ser vi inte fler trähusbyggnationer och vad är det som hindrar denna utveckling? Den 29 september hölls en nätverksträff, med dessa frågor som utgångspunkt. Syftet med träffen var att höja kunskapen om trähusbyggnation.

Fyra olika bilder på trähus.

Fyra olika bilder på trähus. Bild från Futurums Powerpoint (bild 16)

Fler trähus - mer klimatnytta

En studie genomförd av Luleå tekniska universitet visade att produktiviteten ökade med 30 procent och att byggtiden kortades med 3,3 månader vid träbyggnation.

Susanne Rudenstam från Sveriges Träbyggnadskansli vill ta täten mot en ny byggindustri baserat på träbyggnation. Framtagande av byggnadselement kopplat till stomme och konstruktionen kan framförallt vara är en hävstång för klimatarbetet. Susanne lyfter även att träindustrin - med 35 procent kvinnor - är mer jämställd än byggbranschen i stort.

Viktigt att se hela kedjan

Susanne understryker vikten av att se hela kedjan, där en hållbar skogsindustri utgör en viktig grund för trähusbyggande. Inte minst för att valet av att bygga i trä ofta är en medveten miljöprofilering från företag. Hon visar exempel på träkonstruktioner från LIDL, ICA och Vasakronan. I Uppsala har Vasakronan byggt kontorslokalen ”Magasin X” i trä och erfarenheterna från projektet visar 70 procent mindre klimatutsläpp och endast 5 procent högre investering i jämförelse med en mer ”traditionell” konstruktion.

Ta lärdom av andra och våga prova nytt

Susanne avslutar med uppmaningen att fastighetsbranschen testar nya metoder och hitta mer hållbara alternativ vid nyproduktion och ombyggnation. En viktig utgångspunkt är att ta lärdom av tidigare erfarenheter och hänvisar till Boverkets rapport ”kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn. Kraven för ökad hållbarhet och vikten av miljöprofilering blir allt starkare och då behöver vi ta lärdom av andras erfarenheter och våga prova nytt.

Trähusbyggande ger minskade klimatutsläpp och lägre investering - Futurum fastigheter

Att prova och tänka nytt är inget som är främmande för Futurum fastigheter - det är ett måste för att de ska kunna nå sina mål om att vara klimatneutrala innan 2030.

Göran Lunander och Mia Elvén från Futurum fastigheter visade att de länge haft fokus på energieffektivisering och att bygga energieffektivt. Kollegorna Jennifer Gustavsson och Louis Georgis lyfte att på senare tid har Futurum reflekterat mer över den klimatbelastning som olika materialval ger kopplat till byggnadernas konstruktion.

En jämförelse mellan trä och betong

Tillsammans presenterade de ett projekt där de tagit fram en koncept-förskola för fem identiska förskolor. Därefter har de jämfört att bygga dessa helt i trä, med hur mycket mindre klimatutsläppen blir om dessa byggts med betongstomme. Klimatutsläppet minskade från 251 till 185 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Innan byggstart frågade Futurum entreprenörer i branschen hur mycket dyrare det skulle bli att konstruera förskolorna i trä. De fick till svar att det skulle bli cirka 15 till 20 procent dyrare. Efter att ha färdigställt den första förskolan har Futurum svaret: det blev 2 miljoner kronor billigare.

Svårigheter med att bygga i trä

Akustik, brand och begränsade faktorer i detaljplanen lyfts ofta upp som problem när det handlar om trähusbyggande. Men Louis menar att ”trä och ljud är inget problem, det är en utmaning” - ett ställningstagande som har varit genomgående för de förändringar en träkonstruktion kan medföra.

Futurum Fastigheter slår hål på myten att det skulle vara dyrare att bygga i trä genom att hitta nya lösningar och möjligheter. Kanske kommer beställare framöver att ställa krav på CO2 i produktionen. istället för att peka på att speciella material (såsom trä) ska användas?

För att kunna göra det behöver entreprenörer i byggbranschen ökad kunskap kring vilka material som passar vart för att nyttjas på bästa sätt. Därtill behövs kunskap för att bättre kunna bedöma kostnader att bygga i trä och erfarenhetsutbyte kring akustik, brand och anpassning av detaljplaner.

Mer material

Fyra medarbetare på Futurum presenterar sina resultat på scenen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023