Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digitalisera mera

Idag är det lätt och billigt att samla in och lagra data. Men hur många fastighetsägare ser nyttan med att digitalisera? Hur många har en strategi för det? Och hur många vet var de ska börja digitalisera sina fastigheter?

Svart bakgrund med gröna siffror och texten Digitalisera mera för en mer hållbar fastighetsbrasch

Tips inför en digitaliseringsprocess

1. Digitaliseringsstrategier och förberedelser

Digitala verktyg behöver vara användarvänliga, visuella, funktionella och klickbara för att få fram information. Var uthållig. Digitaliseringsprocessen tar tid, men det är mödan värt i slutändan.

2. Smartare förvaltning med uppkopplade fastigheter

Telia har genomfört djupintervjuer med ett trettiotal svenska fastighetsägare om digitalisering. Utifrån undersökningen har de kunnat dra slutsatsen att energianvändningen ofta minskar med 30 procent när fastighetsägare använder självreglerande system. Ett konkret exempel är konferensrum som ofta inte används hela den tid de bokats, vilket ger upphov till onödiga kostnader.

Digitalisering ökar också förutsättningarna att arbeta mer förebyggande. Uppkopplade sensorer kan exempelvis ge indikationer på att pumpar och motorer behöver bytas ut redan innan de gått sönder.

Det finns en stor samarbetsvilja i branschen, trots att det finns många olika yrkesgrupper kring dessa frågor. Därför är det viktigt att erbjuda gemensamma lösningar.

3. Vikten av att ha en tydlig målbild

”Digitalisering är en förändringsprocess och därmed viktigt att förankra hos företagets ledning” - Microsoft.

Det är viktigt att ha en tydlig målbild och utgångspunkten för förändringsarbetet måste alltid utgå från nytta och funktion.

En fråga som kan vara bra att ställa sig själv är: Vilka problem kan och ska digitaliseringsarbetet lösa? Och vilka konsekvenser, internt och externt, kan förändringsarbetet medföra?

4. Tänk efter före

”Tänk efter före” inför en digitaliseringsprocess. Information kring avvikelser bör ligga till grund för drift och förvaltningsarbete. Fokus får inte endast samla in data, utan även att dela och tillgängliggöra data. Det kan vara bra att ta ett beslut om att börvärden inte får ändras av separata drifttekniker.

Länsgården bygger upp energismarta funktioner enligt ”Länsgården standard”. Utgångspunkten för standarden är ”energi och effekt på rätt plats vid rätt tillfälle”.

Driftsystemet anpassas efter användarens behov och är lätt att känna igen. System och teknik får gärna vara avancerade men ska bygga på en väl beprövad teknik innan den införs i Länsgårdens bestånd.

Länsgårdens genomför energimätningar i form av aktuella och föregående tim- dygns- och månadsförbrukningar. Det är statistik som också används för den effektstyrning som Länsgården tillämpar, i samarbete med EON, för att minska effekttoppar i Örebros fjärrvärmenät.

Futurum fastigheter arbetar aktivt med utveckling av driftsystem för minskad energianvändning och onödiga kostnader. De har olika typer av driftfunktioner i sina styrsystem. Flera funktioner är självreglerande. Bland annat har de arbetat aktivt med ett dynamiskt pumpstopp för att minska energianvändningen. 

Futurum har också minskat sin energianvändning till fläktaggregat genom smart styrning av äldre ventilation. De har använt sig av programmet Struxurware som inte levt upp till deras förväntningar. Tillsammans med tidigare satsningar innebär det i nuläget att Futurum har flera system, men på sikt är målsättningen att samla allt i ett gemensamt system.

Örebrobostäders (Öbo) genomgår en resa för att ersätta ett befintligt inarbetat driftssystem med ett nytt, vilket inneburit en del utmaningar.

Tidigare driftsystem (Citect - SCADA) hade stora begränsningar och det tog ofta lång tid att uppdatera driftbilder. Det kunde ta 12 timmar att lägga in en ny undercentral i systemet. Med det nya systemet idag tar det 3 timmar - med målet är att komma ner till 2 timmar. Med hjälp av en framtagen standard är mycket förberett och har en utformning som är lätt för entreprenörer att lyfta in i systemet.

Det var svårt och dyrt att anpassa befintligt system utifrån de utvecklingsbehov som Öbo hade. Öbos nuvarande driftsystem ”Smart web” bygger på programmet ”Web port” men har utvecklats och anpassats utifrån ÖBOs önskemål. Tidigare begränsningar för användare är borta, systemet har bättre funktionalitet, kan enklare och snabbare uppdateras och är billigare i drift.

Framåt hoppas Öbo att systemet även kan vara underlag för garantiärenden genom insamling av felaktigheter och kopplas till underhållsplaner för ytterligare energieffektivisering.

Framtiden är här. Ta hjälp av de innovativa företagen, ställ frågor och var nyfiken - digitalisering kan komma in i ditt företag oavsett digitaliseringsmognad och skapa stora värden för dig som förvaltare.

Företagen Envista, Ferroamp, Modio, Myrspoven, Ngenic och Sally-R har pitchat sina lösningar för en hållbar och mer lönsam fastighetsförvaltning.

- Vi kan börja jobba med det ni redan har, ta kontrollen över er egen fastighetsdata och tillgängliggör den utan att alltid behöva ner i undercentralen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2021