Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förvärmning av ventilationsluft

Genom att förvärma ventilationsluft kan du öka värmeväxlarens livslängd, minska energianvändningen och kapa effekttoppar. HSB-FTX ger ett bättre inomhusklimat och är en lösning för dig som vill spara både pengar och energieffektivisera.

Fläkt mot blå himmel


Varför förvärmning av tilluften?

En stor del av fastigheters energibehov går oftast till uppvärmning, och värmen är troligen också ett av de vanligaste klagomålen från dina hyresgäster. För att minska värmebehovet används ibland värmeväxlare som återvinner värmen från den varma inomhusluften till den kalla uteluften, innan luften tillförs byggnadens lokaler.

Ett problem som kan uppstå med värmeväxlare är påfrysning av aggregatet när utetemperaturen är för låg, vilket innebär att aggregatet måste avfrostas. Det drar extra energi och sliter sannolikt mer på aggregatet vilket ger kortare livslängd. Dessutom kan köldtoppar ge höga effektuttag då värmesystemet ska värma den kalla uteluften, något som både kostar pengar och ger större klimatpåverkan.

Genom att förvärma tilluften till ventilationssystemet kan du undvika påfrysning och effekttoppar, samtidigt som energianvändningen och därmed också driftskostnaderna minskar. Med en jämn och behaglig inomhustemperatur blir också komforten bättre för dina hyresgäster eller de som använder lokalerna.

HSB-FTX ger bättre inomhusklimat och minskade effekttoppar

HSB har varit en av de drivande aktörerna för en lösning att förvärma ventilationsluften som därför kallas HSB-FTX. Här förvärms uteluften innan ventilationsaggregatets värmeväxling, så att tilluften aldrig blir kallare än -5 grader vid aggregatet. Detta gör alltså att aggregatet klarar att leverera rätt temperatur även på vintern. Du undviker på så sätt påfrysningen och effekttoppar, samtidigt som också energianvändning minskar.

Vanligtvis finns ett värmebatteri som tillför extra energi vid köldtoppar efter värmeväxlaren. Med HSB-FTX finns istället värmebatteriet som förvärmning före aggregatet med jord-/bergvärme. Resultat från BeBo:s utvärderingar av ett nybyggt flerbostadshus med HSB-FTX har visat på en mycket god funktion hos systemet.

Region Örebro län Fastigheter har installerat förvärmning av ventilationsluft vid Adolfsbergs nya vårdcentral och genom det fått en mycket låg elanvändning till ventilation och en minskad miljöbelastning. Energianvändningen med det nya ventilationssystemet uppskattas vara ca 70-80 MWh mindre per år än med ett vanligt ventilationssystem, vilket motsvarar en minskad årlig energikostnad på omkring 50 500 – 57 500 kr. Dessutom har systemet medfört förbättrade möjligheter till att upptäcka driftfel samt att planera och genomföra underhåll och reparationer.

Även Örebrobostäder (ÖBO) har provat förvärmning av tilluften enligt HSB-FTX i ett miljonprogramshus i Vivalla. I detta fall sågs ingen ekonomisk vinst, vilket förklarades med stora installationskostnader och ett större behov av energi till cirkulationspumpar och förvärmning än förväntat. De såg dock andra positiva effekter då det inte fanns behov av avfrostning från påfrysning, systemet gav ett bra klimat både sommartid och vintertid vilket gjorde hyresgästerna nöjda, och de kapade också den maximala värmeeffekten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 augusti 2021