Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energi- och klimatdagen samt slutkonferens

Publicerad: 2019-11-12 11:46

Temat för klimatdagen var samverkan och den hållbara staden. Ett tema som lockade så många att extrastolar fick bäras in i lokalen.

Bild på en man och en kvinna som skrattar nedifrån

Den 22 november var det åter dags för Energi- och klimatdagen i Örebro. I samband med denna dag hade även Fastighetsnätverket slutkonferens av projektet ”Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi”.

Dagen inleddes med att Simon Iaffa Nylén från Fastighet AB Regio berättade om företagets strategiska hållbarhetsarbete i Vivalla/Boglundsängen.

Arbetssättet är att skapa engagemang och utveckla gemensamma arbetssätt med andra aktörer i området, i det här fallet Örebrobostäder (Öbo), HSB, Västerporten, Ica fastigheter m.fl. De tittar på de sociala frågorna utanför de egna fastighetsgränserna och tar på så sätt ett större grepp om området.

Det långsiktiga målet är att tillgodose behovet av sysselsättning och andra funktioner i Vivalla/Boglundsängen. Att samverka är det som en gång skilde homo sapiens från neanderthalarna, menar Simon Iaffa Nylén och lyfter samarbete som vägen till den hållbara staden:

- Att tänka ”vi har våra processer och andra aktörer sina” funkar inte. Vi är alla en del av samhället och vi måste samverka, säger han.

Hus som pratar med varandra

Ett annat område i Örebro kommun som lyftes som ett gott exempel på samverkan var kvarteret Tamarinden, som planeras i Sörbyängen och som ska stå klart 2025. Här samarbetar Örebro kommun med Örebrobostäder och E.ON för att skapa ”Sveriges första hållbara stadsdel” med byggnader som kommunicerar med varandra för att reducera, producera, lagra och dela energi. Projektet presenterades av Emma Gren från Örebro kommun och Georg Lannge från E.ON.

- Negawatt i stället för megawatt! sammanfattade Georg Lannge.

Hållbara transporter av varor

En annan sida av hållbarhet är transporter. Genom att samordna varudistributionen kan transporterna minska med 50–80 procent, berättade Fredrik Mårdh på Nationellt centrum för samordnad varudistribution. I dagsläget arbetar drygt 40 av landets kommuner med samordning av varutransporter. I Örebro län är det än så länge bara Örebro kommun som arbetar på detta sätt.

Miljöcertifierade byggnader

Linda Kjällén från SGBC (Swedish Green Building Council) talade om fördelar och ansökningsprocessen av miljöcertifierade byggnader. SGBC är en medlemsorganisation som certifierar byggnader inom en rad olika miljö- och energicertifieringar. T.ex. LEED, GreenBuilding och Miljöbyggnad, vilket är vanligast i Örebro.  Linda angav några anledningar varför en byggnad bör certifieras: Öka byggnadens eller stadsdelens hållbarhetsprestanda, kvalitetssäkring, oberoende granskning, gröna lån, optimerade driftkostnader och möjlighet till högre avkastning, växande efterfrågan från hyresgäster och investerare och för att synliggöra sitt miljöengagemang. Mer info om SGBC och certifiering finns i Lindas presentation.

Slutkonferens av projektet Samverkan för hållbara byggnader

Slutligen var det dags för Fastighetsnätverket att sammanfatta projektet Samverkan för hållbara byggnader och de resultat vi åstadkommit tillsammans. Det övergripande syftet med projektet har varit att skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte, där Fastighetsnätverket fungerat som ett naturligt forum för kunskapsspridning.

Flera av projektets mål har uppfyllts och nu väntar nya möjligheter och utmaningar. Till årsskiftet 2019–2020 kommer nämligen projektägaren Region Örebro län starta ett nytt projekt som heter Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige.

Målen med det nya projektet är att fler fastighetsbolag i Östra Mellansverige minskar sin negativa klimatpåverkan och arbetar framåt för framtidssäkra och resurseffektiva byggnader.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023