Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Byggnadens energisystem - hur hänger det ihop?

Här kan du läsa mer om solceller, laddplatser för elbil och hur du kan flytta elbehovet eller till och med elen.

En stuga med solceller på taket.

Genom att se fastigheter som en helhet fungerar delarna bättre tillsammans och det finns fler potentiella vinster med energiarbetet. Genom att flytta eller öka elbehovet kan du använda större andel av den el din solcellsanläggning producerar. Kan du kapa effekttopparna under årets kallaste timmar kanske energibolaget slipper att starta sin oljepanna. 

Fastigheter kan även ses som en del av det stora energisystemet och inte bara som enskilda byggnader;. Genom att se till bestånd av fastigheter finns ännu fler affärsmöjligheter och energinyttor.

Solceller för elproduktion blir allt mer populärt, och en installation kan ofta hänga ihop med andra investeringar för att öka värdet med egen el. Egenproducerad el blir då en del i byggnadens energisystem.

Många vill använda mer av solelen som produceras, bland annat för att den oftast har större värde än el som säljs på elnätet. Detta kan göras till exempel genom att öka elbehovet i byggnaden, att flytta elbehovet i tid och att flytta elen. En solcellsinstallation kan dessutom ofta ha fler vinster i byggnaden än att spara el. Att kapa effekttoppar på elsidan kan exempelvis ge lägre abonnemangskostnader. Med styrning och lagring kan detta användas ännu mer.

Genom att installera laddplatser kan du ladda elbilar med solel som produceras på plats och alltså öka elbehovet.

Med en värmepump kan egenproducerad el även användas till att värma upp byggnaden, och är alltså ytterligare ett alternativ för att öka elbehovet. Läs mer om byggnadens värmesystem nedan.

Många företag har effektabonnemang, vilket innebär att du betalar för det högsta effektuttaget du använder. Det finns därför fördelar med att kapa det högsta effektuttaget, alltså effekttopparna, eftersom det minskar den del av elräkningen. En möjlighet är att använda driftcentraler som kan styra elanvändningen i vissa utvalda apparater automatiskt. Elbehovet kan då styras efter solelproduktionen, byggnadens elanvändning eller priset för el på elnätet.

Med batterilagring kan du ladda upp och ur batterier och på så sätt också flytta elanvändningen i tid. Det ger ytterligare möjligheter till styrning av byggnadens elbehov.

Gott exempel:

Inom projektet Soldrift Sjöängen i Askersund har olika driftstrategier för energisystemet i byggnaden testats genom installation av solceller, batterilagring och laddplatser. Projektet visade att solcellsanläggningen och batterilagret kan bidra till ett jämnare effektuttag med sänkta elnätskostnader och möjlighet till reservkraft, utan negativ påverkan på driftsäkerhet och elkvalitet.

Det är också möjligt att flytta elen från solpanelerna och använda någon annanstans. I flerbostadshus är det möjligt att installera ett gruppabonnemang då solelen då kan användas både till fastighetselen och i lägenheterna. Ett gruppabonnemang kan också ge lägre fasta kostnader än om du har flera abonnemang eftersom elanvändningen jämnas ut och har mindre toppar.

Det är i vissa fall möjligt att flytta el mellan byggnader och på så vis öka underlaget för solelen. Det krävs dock att du omfattas av ett undantag från nätkoncessionen och har tillstånd att bygga elledningar.

Gott exempel:

I Örebro testas konceptet Power2U av InnoEnergy och det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder. Power2U syftar till att styra byggnadens energisystem med solel, batterilagring och flexibel energianvändning, men också möjliggöra samverkan mellan flera byggnader.

Hur fungerar egentligen styrning av värmesystemet? Går det att återvinna energi ur avloppsvattnet och vad är köldmedier i kylsystemet? Dessa frågor besvaras i det här kapitlet.

Styrning av värmesystemet

Det är möjligt att planera och styra värmesystemet för att till exempel kapa effekttoppar eller ta tillvara på ventilationsvärme. Har du fjärrvärme kan det gå att skapa avtal med fjärrvärmebolaget så att du får ersättning för att minska ditt värmeuttag under en effekttopp på nätet, vilket innebär att du kan slippa starta oljepannor som annars behövs när värmebehovet är som störst.

Gott exempel:

Örebroporten har ett samarbete med energibolaget E.ON där spillvärme från deras fastigheter höjer returen på fjärrvärmen.

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns potential att återvinna den energi som annars spolas ner i avloppet.

Värme och kyla

Många fastigheter har både kyl- och värmesystem. Dessa kan antingen samverka eller motverka varandra. Här kan du läsa mer om köldmedier och energibesparing i kylsystemet.

Se filmen om solel i byggnadens energisystem

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 augusti 2021